Pravidla hry soutěže Miss Oresi

Preambule

Obchodní společnost Oresi s.r.o., se sídlem Březí 102, PSČ 251 01, IČ: 272 40 479, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 106920 (dále jen „společnost“), pořádá na území České a Slovenské republiky hru pod názvem „Miss Oresi“, na základě které mohou její účastníci získat věcné ceny (dále jen „Hra“). Hra bude probíhat v období od 15. 9. 2014 do 30. 11. 2014. Tato pravidla jsou platná pro Českou a Slovenskou republiku.

Účastníci

Účastníkem Hry se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let, která splní níže uvedené podmínky (dále jen „účastník“).

Podmínky účasti

Do Hry se může zapojit každý, kdo pořídí na studiu Oresi fotografii kuchyňské sestavy, zaregistruje se jako účastník na webových stránkách www.miss-oresi.cz a www.miss-oresi.sk a umístí na svém účtu pořízenou fotografii kuchyňské sestavy.

Údaje poskytnuté při registraci budou neveřejné, s výjimkou křestního jména a příjmení účastníka a jeho bydliště (pouze obec).

Průběh hry, výhra a způsob jejího uplatnění

Po registraci získá účastník v rámci webových stránek Hry profil, který slouží k umístění soutěžních fotografií. Zveřejnění fotografií podléhá předchozímu schválení pořadatele. Fotografie budou hodnoceny návštěvníky webu tzv. „LIKE“ (líbí se). Z každé IP adresy je možné odeslat pouze jeden „LIKE“ pro jeden snímek, a to po celou dobu trvání Hry. Za každý „LIKE“ obdrží účastník jedinečný kód složený z písmen a číslic, který bude automaticky připsán do neveřejné části profilu účastníka.

Před začátkem Hry bylo společností z uzavřeného seznamu vybráno celkem 30 kódů, kterým byly dopředu přiřazeny následující věcné ceny:

  • • 1 x poukaz na zájezd do Egypta v hodnotě 40.000,- Kč
  • • 1 x poukaz na zájezd do Paříže v hodnotě 15.000,- Kč
  • • 1 x trouba Bauknecht v hodnotě 11.990,- Kč
  • • 10 x poukaz na víkendový romantický pobyt pro dvě osoby v hotelu Ostrov **** v hodnotě 5.800,- Kč
  • • 2 x žehlící centrum Electrolux v hodnotě 2.699,- Kč
  • • 3 x žehlička Electrolux v hodnotě 1.999,- Kč
  • • 6 x poukaz na odběr vína od společnosti WineCorp a.s. v hodnotě 1.000,- Kč
  • • 2 x pánev DuPont Star Maxima vel. 28 v hodnotě 500,- Kč
  • • 2 x pánev DuPont Passion vel. 24 v hodnotě 500,- Kč
  • • 2 x pánev DuPont Star Maxima vel. 26 v hodnotě 490,- Kč

O výběru kódů byl před začátkem Hry sepsán notářský zápis, přičemž jejich seznam byl vložen do obálky, zapečetěn a svěřen do notářské úschovy, čímž byla zcela zajištěna objektivita Hry a nemožnost manipulace s jejími výsledky. Společně s výherními kódy byly předem vybrány i kódy dodatkové, které budou uplatněny v případech níže uvedených. Výherní kódy budou zveřejněny na internetových stránkách www.miss-oresi.cz a www.miss-oresi.sk a v neveřejných částech profilů účastníků (dojde ke zvýraznění výherních kódů) k 15. dni kalendářního měsíce následujícího po skončení Hry, přičemž vyzvednutí úschovy a vyhlášení výsledků bude provedeno opět pod dohledem notáře. Po zveřejnění výherních kódů bude účastníkům poskytnuta lhůta 30 dnů k přihlášení se o výhru.

Pokud se výherce o výhru do 30 dnů nepřihlásí, a to ani přes urgence společnosti, výhra propadne společnosti.

Pokud nebude některý z předem vybraných kódů v rámci Hry přidělen, připadnou výhry na dodatkové kódy, a to dle jejich pořadí uvedeného v zapečetěné obálce.

Výhry budou poskytnuty do 15-ti dnů od vyhlášení výherců.

Daň z výhry

Výhry podléhají srážkové dani, kterou hradí společnost.

Osobní údaje, vyhlášení výherců

Účastník uděluje Oresi s.r.o. a Oresi Slovakia s.r.o. bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů, ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., a to pro účely této Hry a zasílání obchodních nabídek společnosti. Souhlas dle předchozí věty může být účastníkem kdykoliv písemně odvolán.

Současně účastník uděluje společnosti bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a bydliště (pouze obce) v souvislosti s vyhlášením výherců a prezentací listiny výherců v mediích či jiných propagačních materiálech. Tento souhlas je udělován na časově neomezenou domu, přičemž účastník je oprávněn jej kdykoliv písemně odvolat.

Dohled nad průběhem hry

Společnost si vyhrazuje právo kontrolovat po celou dobu průběhu Hry dodržování jejich pravidel a v případě sporu s konečnou platností rozhodnout ve věci se Hrou související. Společnost je oprávněna v případě porušení pravidel Hry účastníka vyloučit, a to bez jakékoliv náhrady škody či nákladů, které účastníkovi v souvislosti s účastí vznikly. V případě důvodného podezření na manipulaci s „LIKE“ či IP adresami, ze kterých byly „LIKE“ odeslány, si společnost vyhrazuje právo vyřadit konkrétní účet ze Hry.

Závěrečná ustanovení

Účastí ve Hře souhlasí účastník s těmito pravidly a zavazuje se je bez výjimky dodržovat. Společnost je oprávněna k jednostranné změně pravidel. Na ceny není právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Úplné a aktuální znění pravidel Hry je k dispozici na internetových stránkách www.miss-oresi.cz a www.miss-oresi.sk .

Sponzoři